مقاله الکتروفیزیولوژی مغزی توسط دکتر ارتیاعی در کنگره بین‌المللی علوم اعصاب